Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord

Igati kasulik info Pärnu lapsevanematele!

Kogu tekst on maha viksitud Riigi Teatajast

Vastu võetud 18.06.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ja § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib pooleteise- kuni kolmeaastase lapse eralapsehoiuteenuse (edaspidi lapsehoiuteenus) osutaja toetamist Pärnu linna eelarvest.

 (2) Määrusega kehtestatakse toetuse andmise alused, toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord ning järelevalve toetuse kasutamise üle.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) lapsehoiuteenus – lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja;
 2) lapsehoiuteenuse osutaja – lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
 3) laps – pooleteise- kuni kolmeaastane laps;
 4) lapsevanem – lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja).

§ 3.  Toetuse andmise alused

 (1) Toetus antakse lapsehoiuteenuse osutajale töötajate töötasude, ruumide majandamiskulude ja mänguvahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks.

 (2) Toetuse saamise õigus on lapsehoiuteenuse osutajal tema teenusel oleva lapse eest, kui lapse elukoht, mis ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, on Pärnu linn.

 (3) Toetust makstakse lapse eest, kelle vanem on taotlenud lapsele kohta Pärnu linna munitsipaallasteaias ja kellele ei ole teeninduspiirkonna lasteaias kohta pakkuda ning lapsevanem on nõus lasteaia koha asendamisega lapsehoiuteenusega.

 (4) Toetust makstakse kuni 11 kuu eest õppeaastas lapse eest, kes kasutab tegelikult kohta.

 (5) Lapse eest, kes kasutab osaajalist kohta, makstakse toetust proportsionaalselt koha kasutamisega.

§ 4.  Toetuse suurus

 (1) Lapsehoiuteenuse osutajale makstakse toetust lapsehoiuteenuse hinnakirja alusel, millest on maha arvatud lapsevanema poolt kaetav osa. Toetus ei või olla suurem kui linnavalitsuse hallatavate ujulata lasteaedade keskmine tegevuskulu maksumus.

 (2) Lapsehoiuteenuse eest maksab lapsevanem lapsehoiuteenuse osutajale summa, mis on võrdne linnavalitsuse hallatavas ujulata lasteaias vanemate poolt kaetava osa määraga.

 (3) Toidupäeva maksumuse tasub lapsevanem.

§ 5.  Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on lapsevanema poolt linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) esitatud taotlus lapsehoiuteenuse kasutamiseks.

 (2) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja oma otsusega 30 päeva jooksul.

 (3) Taotluse rahuldamise korral sõlmib haridus- ja kultuuriosakond lapsehoiuteenuse osutajaga ja lapsevanemaga toetuse kasutamise kolmepoolse lepingu, milles sätestatakse:
 1) lepingu tähtaeg;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
 3) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 4) toetuse andja ja toetuse saaja õigused ja kohustused;
 5) lapsevanema õigused ja kohustused;
 6) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
 7) toetuse mittesihtotstarbelise kasutamisega kaasnevad sanktsioonid;
 8) muud lepingus vajalikud tingimused.

 (4) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus selle lapsehoiuteenuse osutaja toetamiseks lõppenuks .

§ 6.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult informeerima linnavalitsust riikliku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud lapsehoiuteenuse osutaja õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

 (2) Linnavalitsuse esindajal on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

 (3) Linnavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) lapsehoiuteenuse osutaja lõpetab tegevuse toetuse andmise perioodi kestel;
 4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 7.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2015.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

mobiil id, turvalisus, pank, raha

ID-kaardi koolitusboks

Sellel nädalal (7-11 juuli) kell 12.00-16.00 on avatud SEB Pärnu kontoris (rüütli 40a) Vaata Maailma ID-koolitusboks, kust saab informatsiooni arvutiturvalisuse, ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise kohta, samuti on kõigil soovijatel võimalik katsetada oma ID-kaarti ja Mobiil-IDd. Samuti jagatakse koolitusboksis erinevaid infomaterjale.

Koolitusboksi ajal saab Rüütli kontoris uued ID-kaardi PIN-koodid tasuta, samuti on SEB Perepaketiga liitunud perepeadele tasuta ID-kaardi lugeja.

Koolitusboksi on võimalik külastada veel:

14.-19. juulil SEB Tartu Küüni harukontoris (Küüni 9, Tartu)
21.-26. juulil Hansapanga Viljandi kontoris (Tallinna 7, Viljandi)
28. juulil – 1. augustil Hansapanga Õismäe kontoris (Õismäe tee 1b, Tallinn)
4.-8. augustil kell 14-18 Hansapanga Annelinna kontoris Eedeni keskuses (Kalda tee 1C)
11.-16. augustil SEB Haapsalu kontoris (Karja 27, Haapsalu)
18.-23. augustil SEB Põlva kontoris (Kesk 10, Põlva)

Kiireks kisub…

Suure tüki minu pikast nädalavahetusest haaras Ety Agentuur OÜ majandusaasta aruande kribamine. Kui jaanuaris sai rõõmustatud, et oh sellega on ju pooooooool aastat aega – jõuab vabalt, siis praegu kisub juba pingeliseks! No vähemalt ei pea ma 30. juunit töölt vabaks võtma ja äriregistri järjekorras veetma, vaid saan mugavalt kirjatöö üles laadida ettevõtjaportaalis. Väga armsa demo aruande elektroonilise esitamise kohta leiab siit.

Garantiifond – unikaalne lahendus fonditurul!

Märtsis lubasin, et varsti kirjutan veel ühest uudsest ja turvalisest investeerimislahendusest. Nüüd siis on aeg käes. Nimelt on SEB fondivalikus juba nädalapäevad seisnud selline toode nagu SEB Guarantee Fund 80.

Nagu teistelgi investeerimisfondidel, sõltub ka garantiifondi osaku liikumine fondi alusvara käekäigust. Igapäevane fondiosakute ostmine ja müümine toimub fondiosaku puhasväärtuse ehk NAV-i järgi. Kui aga fondiosaku hind peaks järsult langema, siis võib investor alati kindel olla, et tema investeering ei saa langeda kunagi madalamale kui 80% fondi ajaloolisest kõrgeimast osaku puhasväärtusest.

Näiteks, kui klient soetas fondiosaku hinnaga 100 krooni, mis on ka fondiajaloo kõrgeimaks osaku puhasväärtuseks, siis võib ta kindel olla, et ükskõik mis ka ei juhtuks, on soetatud osaku puhasväärtusest garanteeritud 80 krooni. Kui aga fondiosak teeb läbi tõusu tasemele 125 krooni, on investorile juba garanteeritud alginvesteering 100 krooni (125 * 0,8). Garanteeritud taset ei arvestata igale investorile individuaalselt, vaid aluseks on fondi eluloo jooksul saavutatud kõrgeimast NAV-ist 80%

Fondi struktuur koosneb kahest osast – riskivabast intressiosast ja riskiga seotud osast. Riskiga seotud osa hallatakse Portfelli Optimeerimise Mudeli abil, kus portfelli haldaja paigutab vara erinevatesse finantsinstrumentidesse: aktsiad, intressid, valuutad ja toormed. Lai investeerimisvõimaluste valik hajutab riski ja suurendab tulu teenimise võimalust.

Teine, riskivaba põhiosa, investeerib rahaturuinstrumentidesse. Riskivaba osakaalu suurendatakse siis, kui riskiosa oodatav tootlus on negatiivne.

Sellise põhimõtte järgi kindlustatakse fondile püsiv kapitaligarantii 80 protsendi ulatuses ja luuakse stabiilne tulu.

Garantiifond sobib investorile kes:

  • soovib omada turvalist investeeringut ja saada head tulu ka siis, kui börs käitub närviliselt;
  • ei ole eriti huvitatud oma fondipaigutuste jooksvast jälgimisest ja soovib rahulikku ööund olenemata olukorrast turgudel;
  • soovib osa saada globaalsete turgude arengutest ja seda garanteeritud minimaalse kaotusriskiga
  • soovib oma investeerimisportfelli turvaliselt hajutada.

Originaaltekst: www.seb.ee/gf80.

mobiil id, turvalisus, pank, raha

Kuni 2. maini saab Hansapangast tasuta ID-kaardi koode

Et siis kui ID-kaart olemas, aga koodiümbrik parematele jahimaadele liikunud on, tasuks lähiajal mõnest Hansapanga kontorist läbi hüpata ja endale uus küsida, sest praegu selle liigutuse eest pappi välja käima ei pea 🙂

Uute ID-kaardi koodide tavahind Hansapangas on 30 EEK. KMA büroodest saab neid tasuta ka peale mai algust. Kordan siinkohal veel ka üle, et alates 2.05.2008 alandvad Eestis tegutsevad pangad paroolikaardi abil tehtavate ülekannete päevalimiidid 5000 kroonile senise 10 000 asemel.

mobiil id, turvalisus, pank, raha

Mobiil-ID

Alates 2007. aasta aprillist on EMT klientidel olnud võimalus kasutada panka logimisel enese identifitseerimiseks ka mobiiltelefoni SIM-kaarti mis toimib ID-kaardina. 2008. aasta jooksul on oodata sarnase teenuse avanemist ka Elisa ja Tele2 klientidele. Mobiil-ID kasutamiseks ei vaja klient kaardilugejat ega täiendavat tarkvara. Mobiil-IDga saab teha samu toiminguid, mida ID-kaardiga – enda isikut tuvastada ning anda digiallkirja.

Mobiil-ID on teenus, mis võimaldab füüsilisel isikul end internetikeskkonnas mobiiltelefoni kaudu autentida.

Mobiil-ID kasutamiseks tuleb sõlmida mobiil-ID kasutamise leping. Lepinguid saavad EMT ja Elioni esindustes sõlmida EMT lepingulised kliendid. Lepingu sõlmimisel väljastatakse kliendile spetsiaalne mobiil-ID funktsiooniga SIM-kaart. Mobiil-ID SIM-kaart võimaldab lisaks tavapärastele operatsioonidele ka isiku digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist. Isiku autentimiseks ja allkirjastamiseks vajalikud sertifikaadid asuvad mobiiltelefoni SIM-kaardil.

Mobiil-ID SIM-kaardiga seotud sertifikaadid tuleb aktiveerida ID-kaardiga. Kui sertifikaadid on aktiveerimata, klient mobiil-IDd autentimiseks/allkirjastamiseks kasutada ei saa.

Mobiil-ID kasutamiseks ei ole vaja installeerida arvutisse lisatarkavara ega soetada kaardilugejat. Mobiil-ID sertifikaadid kehtivad 5 aastat. Peale seda tuleb SIM-kaart vahetada.

Isiku tuvastamine ning digitaalallkirja andmine on kaitstud kõrge turvatehnoloogia ja vastavate PIN koodidega, kuid eeliseks võib pidada seda, et arvutile pole vaja paigaldada eraldi kaardilugejat – internetipanka saab siseneda kõigist arvutitest. Mobiiltelefon täidab ühel ajal nii kaardi kui ka kaardilugeja funktsiooni.

paroolikaart, koodikaart, pank, pangajutud, turvalisus

Paroolikaardi limiidid alanevad

Eile potsatas minu töisesse postkasti vot selline kiri:

“Turvalise internetikasutuse eesmärgil alandavad alates 2. maist Hansapank, SEB Eesti Ühispank, Sampo Pank, Krediidipank, Parex banka Eesti filiaal ja Tallinna Äripank paroolikaardiga tehtavate maksete limiidid 5000 kroonini päevas. Tegemist on jätkuga eelmisel aastal toimunud samasugusele limiitide alandamise aktsioonile.”

Niiet alates maist saavad suuremaid ülekandeid teha vaid Pin-kalkulaatori, Mobiil-ID või ID-kaardi abil netipanka logijad.